Toestemming LSP

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kun daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekend apotheek of op de huisartsenpost terecht komen. Dan is het van belang dat de zorgverlener uw patiëntgegevens kan inzien. Hij kan zich zo snel een beeld vormen van uw gezondheidssituatie. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen collega’s in de zorg. Dit kan alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft. 

Om welke gegevens gaat het?

Zorgverleners hebben in overleg met patiëntenorganistaties vastgesteld welke gegevens mogen worden uitgewisseld. Het gaat enerzijds om persoonsgegevens, zoals burgerservicenummer, naam, adres, geboortedatum en geslacht. Anderzijds betreft het medische informatie, bijvoorbeeld over medicijngebruik, allergieën, diagnosegegevens, laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken. 

Uw toestemming is noodzakelijk!

Na het geven van toestemming mogen uw medische gegevens zowel regionaal als landelijk worden gedeeld. U behoudt altijd het recht om uw toestemming in te trekken.

Strikte voorwaarden:

Alleen zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en mogelijk in de toekomst ook medische specialisten, mogen patiëntgegevens uitwisselen en inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dat niet. Bovendien moeten zorgverleners, die medische gegevens beschikbaar stellen of raadplegen, aan de volgende strikte voorwaarden voldoen:

  • Alleen zorgprofessionals die u behandelen mogen uw gegevens raadplegen
  • Het inzien van uw dossier moet passen in het kader van uw behandeling
  • Er wordt vastgesteld wie uw gegeven swanneer inziet, zodat daarop later gecontroleerd kan worden
  • Het computersysteem van de zorgverlener en het netwerk moeten voldoen aan strenge beveiligingsnormen en  wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de wet bescherming persoonsgegevens en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Zo geeft u toestemming:

U kunt uw keuze doorgeven aan de assistente aan de balie, aan de telfoon maar u kunt het ook doorgeven op de website www.ikgeeftoestemming.nl

Ook indien u niet akkoord gaat met het beschikbaar stellen van uw gegevens voor andere zorgverleners, verzoeken wij u dit via bovenstaande wegen door te geven.